กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-202-4414-18, 02-202-4511
โทรสาร: 02-354-3299
© 2009
Department of Industrial Promotion