องค์ความรู้นวัตกรรม
นวัตกรรม (Innovation)
 • ความหมายและองค์ความรู้นวัตกรรม
 • จุดกำเนิดนวัตกรรม
 • เป้าหมายนวัตกรรม
 • เทคนิคการพัฒนานวัตกรรม
 • การสร้างวัฒนธรรมในองค์กร
 • ประเภทของนวัตกรรม
 • การจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • นาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology)
  ไบโอเทคโนโลยี (Biotechnology)
  ไบโอพลาสติก
  พลังงาน
  สิ่งแวดล้อม
  แสงซินโครตรอน
  สิทธิบัตร
  ทรัพย์สินทางปัญญา
  องค์ความรู้นวัตกรรม >> นวัตกรรม (Innovation) >> เป้าหมายนวัตกรรม
  เป้าหมายนวัตกรรม
  เป้าหมายของการ Innovation

  1.  พัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์
  2.  ขยายขอบเขตทางธุรกิจ
  3.  ขยายขอบเขตคุณภาพของผลิตภัณฑ์
  4.  ลดต้นทุนและวัตถุดิบในการผลิต
  5.  พัฒนาคุณภาพการผลิต