องค์ความรู้นวัตกรรม
นวัตกรรม (Innovation)
นาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology)
ไบโอเทคโนโลยี (Biotechnology)
ไบโอพลาสติก
พลังงาน
สิ่งแวดล้อม
แสงซินโครตรอน
สิทธิบัตร
 • ความรู้เบื้องต้นของสิทธิบัตร
 • ขั้นตอนการจดสิทธิบัตร
 • ประโยชน์ของสิทธิบัตร
 • ประเภทของสิทธิบัตร
 • เอกสารขอรับสิทธิบัตร
 • อายุสิทธิบัตร
 • องค์ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมและการสืบค้นสิทธิบัตร
 • การสืบค้นและใช้ประโยชน์คลังความรู้จากสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกา
 • ทรัพย์สินทางปัญญา
  องค์ความรู้นวัตกรรม >> สิทธิบัตร >> ประโยชน์ของสิทธิบัตร
  ประโยชน์ของสิทธิบัตร
  เอกสารสิทธิบัตรนานาชาติเป็นแหล่งรวมผลงานประดิษฐ์คิดค้นทั่วโลกที่สำคัญที่สุด ได้เปิดวิธีการผลิตสินค้า อุตสาหกรรมทุกชนิดทุกสาขาทั่วโลก สิทธิบัตรคุ้มครองเป็นรายประเทศ จดทะเบียนในประเทศใด ก็คุ้มครองเฉพาะในประเทศนั้น หมายความว่าเราสามารถนำเทคโนโลยีที่ไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทยมาผลิตสินค้าจำหน่ายในประเทศได้ สามารถผลิตหรือส่งออกไปจำหน่ายในประเทศที่ไม่ได้จดทะเบียนสิทธิบัตรในเรื่องนั้นๆ หรือนำมาใช้เป็นฐานความรู้ในการวิจัยพัฒนาและต่อยอดได้