องค์ความรู้นวัตกรรม
นวัตกรรม (Innovation)
นาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology)
ไบโอเทคโนโลยี (Biotechnology)
ไบโอพลาสติก
พลังงาน
สิ่งแวดล้อม
แสงซินโครตรอน
สิทธิบัตร
 • ความรู้เบื้องต้นของสิทธิบัตร
 • ขั้นตอนการจดสิทธิบัตร
 • ประโยชน์ของสิทธิบัตร
 • ประเภทของสิทธิบัตร
 • เอกสารขอรับสิทธิบัตร
 • อายุสิทธิบัตร
 • องค์ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมและการสืบค้นสิทธิบัตร
 • การสืบค้นและใช้ประโยชน์คลังความรู้จากสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกา
 • ทรัพย์สินทางปัญญา
  องค์ความรู้นวัตกรรม >> สิทธิบัตร >> เอกสารขอรับสิทธิบัตร
  เอกสารขอรับสิทธิบัตร

  การยื่นขอจดทะเบียนจะต้องมีเอกสาร ดังนี้

              - แบบพิมพ์คำขอ แบบสบ/สผ/อสป/001-ก
              - คำพรรณนาแบบผลิตภัณฑ์ (ถ้ามี)
              - ข้อถือสิทธิ
              - รูปเขียน
              - เอกสารอื่นๆ
              - หนังสือรับรองสิทธิเกี่ยวกับการขอรับสิทธิบัตร (กรณีที่ผู้ขอเป็นบุคคล)
              - หนังสือโอนสิทธิ (กรณีที่ผู้ขอไม่ได้เป็นผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์)
              - หนังสือมอบอำนาจ
             - ต้นฉบับหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน (กรณีผู้ขอเป็นนิติบุคคล)
             - สัญญาการว่าจ้าง/เอกสารแสดงการเป็นนายจ้างของผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์
              - ผู้ประดิษฐ์คิดค้นสามารถที่จะเลือกว่า จะยื่นขอความคุ้มครองสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร อย่างใดอย่างหนึ่ง แต่จะขอความคุ้มครองทั้งสองอย่างพร้อมกันไม่ได้