องค์ความรู้นวัตกรรม
นวัตกรรม (Innovation)
นาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology)
ไบโอเทคโนโลยี (Biotechnology)
ไบโอพลาสติก
พลังงาน
สิ่งแวดล้อม
แสงซินโครตรอน
สิทธิบัตร
ทรัพย์สินทางปัญญา
  • ทรัพย์สินทางปัญญาคืออะไร
  • ประเภทของทรัพย์สินทางปัญญา
  • ความหมายของลิขสิทธิ์
  • กฎหมายให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาประเทศไทย
  • องค์ความรู้นวัตกรรม >> ทรัพย์สินทางปัญญา >> ทรัพย์สินทางปัญญาคืออะไร
    ทรัพย์สินทางปัญญาคืออะไร
    ทรัพย์สินทางปัญญา หมายถึง ผลงานอันเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทรัพย์อีกชนิดหนึ่ง นอกเหนือจากสังหาริมทรัพย์ คือ ทรัพย์สินที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ เช่น นาฬิกา รถยนต์ โต๊ะ เป็นต้น และอสังหาริมทรัพย์ คือ ทรัพย์สินที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ เช่น บ้าน ที่ดิน เป็นต้น