องค์ความรู้นวัตกรรม
นวัตกรรม (Innovation)
นาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology)
ไบโอเทคโนโลยี (Biotechnology)
ไบโอพลาสติก
พลังงาน
สิ่งแวดล้อม
แสงซินโครตรอน
สิทธิบัตร
ทรัพย์สินทางปัญญา
 • ทรัพย์สินทางปัญญาคืออะไร
 • ประเภทของทรัพย์สินทางปัญญา
 • ความหมายของลิขสิทธิ์
 • กฎหมายให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาประเทศไทย
 • องค์ความรู้นวัตกรรม >> ทรัพย์สินทางปัญญา >> ความหมายของลิขสิทธิ์
  ความหมายของลิขสิทธิ์
  ความหมายของลิขสิทธิ์ หมายถึง งานหรือความคิดสร้างสรรค์ในสาขาวรรณกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม งานภาพยนต์ หรืองานอื่นใดในแผนกวิทยาศาสตร์ลิขสิทธิ์ยังรวมทั้ง
                   สิทธิค้างเคียง (Neighbouring Right) คือ การนำเอางานด้านลิขสิทธิ์ออกแสดง เช่น    นักแสดง ผู้บันทึกเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์ในการบันทึกหรือถ่ายทอดเสียงหรือภาพ
                   โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Program หรือ Computer Software)   คือ ชุดคำสั่งที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อกำหนดให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงาน
                   งานฐานข้อมูล (Data Base) คือ ข้อมูลที่ได้รับเก็บรวบรวมขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ