งานวิจัย
งานวิจัย
25.โครงการ “ไฟโบโรส” แป้งย่อยสลายช้า จากมันสำปะหลัง
 

ความเป็นนวัตกรรม
เป็นนวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตแป้งย่อยสลายช้า โดยการนำแป้งมันสำปะหลังมาผ่านกระบวนการย่อยสลายด้วยเอนไซม์ที่ความเข้มข้นและระยะเวลาที่เหมาะสม หลังจากนั้นทำการคัดแยกโมเลกุล เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์แป้งเด็กซ์ตรินที่มีโครงสร้างโมเลกุลเป็นโซ่กิ่ง (branched dextrin) ที่มีคุณสมบัติย่อยสลายได้ช้าในร่างกายมนุษย์ ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเหมาะสำหรับผู้บริโภคโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคอ้วนและเบาหวาน อีกทั้งยังสามารถนำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มนักกีฬาได้


ลักษณะของโครงการ
ไฟเบอร์โรส (Fiberose) ซึ่งเป็น Slow Digestion Starch ที่ผลิตจากมันสำปะหลังที่มีวัตถุดิบเพียงพอในประเทศ โดยมีความร่วมมือกับหน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีแปรรูปมันสำปะหลังและแป้ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการวิเคราะห์สูตรโครงสร้างและคุณสมบัติทางกายภาพ จากนั้นขยายผลนำ Fiberose มาพัฒนาเป็นส่วนประกอบของอาหารเพื่อทดแทนอาหารแป้งหรือน้ำตาลที่มีค่าดัชนีน้ำตาลสูง เพื่อมุ่งเป้าหมายให้เป็นอาหารสุขภาพ (Health foods) ที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับอาหารกลุ่มเดียวกัน โดยทำเป็นอาหารที่เป็นของแข็ง เช่น ขนมปัง บิสกิต หรือคุ้กกี้ หรืออาหารหมวดของเหลว เช่น เครื่องดื่มบำรุงกำลัง ซึ่งจะเหมาะสมต่อผู้บริโภคโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วยเบาหวาน โดยในโครงการได้ประสานความร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อดำเนินการการทดสอบประสิทธิภาพการย่อยน้ำตาลของผลิตภัณฑ์แป้งย่อยสลายช้าในร่างกายมนุษย์ และผลตอบสนองต่อระดับน้ำตาลในเลือดและฮอร์โมนอินซูลินตามหลักมาตรฐานสากล เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีข้อมูลสนับสนุนในเชิงวิชาการและเป็นที่ยอมรับคุณภาพในระดับสากล โดย
มูลค่าการลงทุน
2,210,100
บาท
หน่วยงานสนับสนุนด้านวิชาการ
หน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีแปรรูปมันสำปะหลังและแป้ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
การสนับสนุนจาก สนช.
ให้การสนับสนุนในด้านวิชาการ
ผู้ดำเนินโครงการ
บริษัท นีโอเทคฟู้ด จำกัด

สถานภาพโครงการ
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน/ผลิตต้นแบบ
ที่มา: http://www.nia.or.th