...ขออภัย...ขณะนี้ห้องสมุดกำลังปรับปรุงระบบฐานข้อมูลระหว่างวันที่ 14-17 กันยายน 2555 ทำให้ไม่สามารถใช้งานฐานข้อมูลได้ชั่วคราว

จำนวนผู้เข้าชม
ขอบเขตการให้บริการ
 
ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมมีหน้าทีี่จัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่มี
ความเกี่ยวข้องทางด้านอุตสาหกรรมทุกสาขาที่มีความทันสมัยและทำการ
จัดเก็บลงฐานข้อมูล เพื่ออำนวยความสะดวกต่อการสืบค้นและการให้บริการ
ทรัพยากรสารสนเทศทางด้านอุตสาหกรรมแก่ผู้ใช้
 
นิยามห้องสมุด
 
ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลทางด้าน
อุตสาหกรรมของหน่าวยงานที่สังกัดและจัดหาข้อมูลด้านอุตสาหกรรมจากที่
ต่างๆ ของประเทศมาไว้ในห้องสมุด เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ
และผู้สนใจได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางด้านอุตสาหกรรมด้านการผลิต ด้านการ
ลงทุน ผลงานวิจัยอุตสาหกรรม การพัฒนาอุตสาหกรรมและข้อมูลทางด้าน
หัตถกรรมของประเทศไทย ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับการประกอบอาชีพและ
เป็นประโยชน์ทางด้านการศึกษาเพื่อค้นคว้าหาความรู้
ระเบียบและเงื่อนไขการใช้ห้องสมุด
Click
  << Back