จำนวนผู้เข้าชม

 

ระเบียบการใช้ห้องสมุด กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมระเบียบข้อปฏิบัติในการใช้ห้องสมุด

 1. 1.  แต่งกายสุภาพ
  2.  นำของมีค่าและกระเป๋าสตางค์ติดตัวไปด้วยเสมอ หากเกิดการสูญหายทางห้องสมุดจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
  3.  ห้องสมุดไม่รับบริการฝากของ
  4.  ผู้ใช้บริการต้องสำรวมกริยาวาจา ไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น
  5.  ห้ามนำ อาหาร ขนม และเครื่องดื่ม เข้ามาภายในบริเวณห้องสมุด
  6.  ห้ามฉีก ทำลาย สิ่งพิมพ์หรือทรัพย์สินของห้องสมุด
  7.  ผู้ใช้ห้องสมุด ต้องไม่นำทรัพยากรสารสนเทศออกจากห้องสมุดโดยมิได้ทำการยืมตามระเบียบ
  8.  ไม่ควรใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดภายในห้องสมุด (หากมีความจำเป็นควรทำการปิดเสียงเครื่องมือสื่อสาร เพื่อมิให้เป็นการรบกวนผู้อื่น)
  9.  การติดต่อห้องสมุดทุกครั้งต้องใช้บัตรประชาชน / บัตรข้าราชการ/บัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยราชการ
  10.  หากผู้ใดที่ฝ่าฝืนระเบียบหรือไม่ปฏิบัติตาม ห้องสมุดจะดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
                          10.1 ตักเตือนด้วยจาวา
                           10.2 บันทึกเป็นหลักฐาน เมื่อได้รับการตักเตือนแล้ว 3 ครั้ง
                           10.3 ตัดสิทธิ์การยืม
                           10.4 ห้ามนำทรัพยากรสารสนเทศออกจากห้องโดยไม่ได้ผ่านการยืม รวมทั้งการตัด ฉีก ทำลาย เป็นการทำลายทรัพย์สินของราชการ มีโทษปรับ 10 เท่าของราคาหนังสือ
                           10.5 แจ้งหน่วยงานต้นสังกัด ระงับการให้บริการต่อไป

   

 2.                                                                                                                                                                                                                  
  การสมัครสมาชิกห้องสมุด

  1.          ผู้ประกอบการ  แสดงหลักฐานการเข้าร่วมโครงการกับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และบัตรประชาชน ผู้สนใจทั่วไป แสดงบัตรประจำตัวประชาชน
 3. เจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เจ้าหน้าที่หน่วยงานภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรม แสดงบัตรประจำตัวข้าราชการ บัตรประจำตัวพนักงาน บัตรลูกจ้างประจำ ของหน่วยงานต้นสังกัด
 4. สมัครสมาชิกออนไลน์   สามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ http://library.dip.go.th เพื่อรับข้อมูลข่าวสาร ต้องกรอกเลขบัตรประชาชน

 

   สมาชิกภายนอก

 1. เจ้าหน้าที่หน่วยงานภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรม
 2. ผู้ประกอบการที่เคยเข้าอบรมโครงการต่าง ๆ ที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจัด หรือหลักฐานแสดงการเข้าอบรมโครงการ
 3. บุคคลทั่วไปแสดงบัตรประชาชน  หรือ ใบขับขี่ที่มีหมายเลขบัตรประชาชน
 4.  

สมาชิกภายใน
เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้แต่ ข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ  ลูกจ้างประจำ  พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว


 อายุการเป็นสมาชิกห้องสมุด

 1. สมาชิกภายภายนอก หมดอายุเมื่อเป็นสมาชิกครบ 1 ปี นับตั้งแต่วันสมัครเป็นสมาชิกห้องสมุด
 2. สมาชิกภายใน  หมดอายุการเป็นสมาชิก เมื่อสิ้นสภาพการเป็นข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ ลูกจ้างประจำ พนักงานข้าราชการและลูกจ้างชั่วคราว
 3. บุคคลทั่วไป

การใช้ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด
การยืมและการส่งคืนทรัพยากรสารสนเทศ


สมาชิก

สารสารเทศ

จำนวนเล่ม

กำหนดเวลายืม-คืน

ผู้ประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

หนังสือ
วารสาร
โสตทัศนวัสดุ

5
3
-

7 วัน
3  วัน
ดูภายในห้องสมุด

สมาชิกทั่วไป

หนังสือ
วารสาร
โสตทัศนวัสดุ

5
5
-

ยืมถ่ายเอกสารส่งภายในวันที่ยืม
ยืมถ่ายเอกสารส่งภายในวันที่ยืม
ดูภายในห้องสมุด

เจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

หนังสือ
วารสาร
โสตทัศนวัสดุ

10
3
3

10  วัน
3  วัน
7 วัน

เจ้าหน้าที่หน่วยงานภายในกระทรวงอุตสาหกรรม

หนังสือ
วารสาร
โสตทัศนวัสดุ

5
3
-

7 วัน
3 วัน
ดูภายในห้องสมุด

 

การยืมและการส่งคืนทรัพยากรสารสนเทศ

 

 1. ผู้ยืม ต้องมายืมทรัพยากรสารสนเทศด้วยตนเอง และต้องนำบัตรประชาชนมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง
 2. ทรัพยากรสารสนเทศทุกรายการที่ยืมไปจากห้องสมุด ผู้ยืมจะต้องรับผิดชอบทุกรายการที่ครอบครอง และต้องนำมาส่งคืนตามกำหนดเวลา หากเกินกำหนดเวลา จะต้องรับผิดชอบจ่ายค่าปรับตามความเป็นจริง
 3.  

- ทรัพยากรสารสนเทศที่เกินกำหนดส่งเป็นเวลานานมาก เช่น 1 ปี

จะต้องเสียค่าเกินกำหนดตามความเป็นจริงแต่ไม่เกินราคาของทรัพยากรสารสนเทศ

 1. ห้องสมุดสงวนสิทธิที่จะขอให้ผู้ยืม คืนทรัพยากรสารสนเทศก่อนกำหนดได้ในกรณีที่มีความจำเป็น
 2. ผู้ยืม ต้องคืนทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมดทันทีในวันที่อายุการเป็นสมาชิกห้องสมุดสิ้นสุด
 3. ห้องสมุดขอสงวนสิทธิในการยืมทรัพยากรสารสนเทศ ในกรณีที่ผู้ยืมที่ค้างส่งทรัพยากรสารสนเทศ
 4. ถ้าผู้ยืม ค้างส่งทรัพยากรสารสนเทศเกินกำหนดเป็นเวลา 30 วันทำการของห้องสมุดตัดสิทธิ์ในการยืม และระงับการส่งข้อมูลข่าวสาร
 5. การยืมต่อ มีสิทธิในการยืมต่อได้ 2 ครั้ง   โดยทรัพยากรสารสนเทศจะต้องไม่เกินกำหนดส่ง

 

 

 1. เงื่อนไขการใช้ห้องสมุด ผ่านเว็บไซต์

 ผู้ใดที่เข้าใช้ข้อมูลห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (ห้องสมุดกสอ.) โดยผ่านWebSite หรือเข้าใช้ในห้องสมุดถือว่าได้ยอมรับเงื่อนไขการให้บริการดังต่อไปนี้

 

          1.ห้องสมุดกสอ. มีหน้าที่รวมข้อมูลด้านอุตสาหกรรมของหน่วยงานที่สังกัดและจัดหาจากที่ต่างๆของประเทศมาไว้ที่ห้องสมุด เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ และผู้สนใจได้คึกษาค้นคว้าข้อมูลอุตสาหกรรม ด้านการผลิตการลงทุนผลงานวิจัยทางอุตสาหกรรม การพัฒนาอุตสาหกรรมและข้อมูลหัตถกรรมของประเทศไทย เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพและพัฒนาประเทศต่อไปข้อมูลที่แสดงไว้เป็นข้อมูลเพื่อความรู้ทั่วไปทางอุตสาหกรรมห้องสมุดกสอ.อนุญาตเป็นการทั่วไปในการใช้ข้อมูล เข้าใช้ ห้องสมุดที่ชั้น 2  อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400


          2.ข้อมูลในห้องสมุด เป็นความเห็นส่วนตัวของผู้เขียนและไม่ใช่ความเห็นของห้องสมุด กสอ.เว้นแต่จะไดแจ้งไว้

 

          3.ข้อมูลที่แสดงไว้นี้ ห้องสมุด กสอ. มิอาจรับรองความถูกต้องหรือความสมบูรณ์เพื่อการใช้ในทางการค้าการลงทุนหรือประโยชน์อื่นใด  อาจมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงข้อมูล เมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า    ผู้ใช้ที่ต้องการคำยืนยันเกี่ยวกับความถูกต้อง และ ความสมบูรณ์จะต้องติดต่อเป็นทางการกับเจ้าของข้อมูลโดยตรง  ห้องสมุด กสอ. จะไม่รับผิดชอบในความเสียหาย สูญเสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม หรือค่าใช้จ่ายใด ๆที่เกิดจากการใช้ WebSiteนี้ ไม่ว่าจะเป็นเพราะความไม่สมบูรณ์  ความผิดพลาด  ความล่าช้าของข้อมูล  การขาดความต่อเนื่องของการเชื่อมโยงอุปกรณ์หรือความประมาทเลินเล่อใดๆไม่ว่าจะมีผู้ใดได้แจ้งหรือแนะนำ   ห้องสมุด  กสอ. ก่อนหน้า เกี่ยวกับโอกาสที่จะเกิดปัญหาดังกล่าว

 


          4.ผู้ใช้ยอมรับ และ ตระหนักดีว่าห้องสมุดกสอ. จะไม่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ   ของผู้ใช้ทั้งสิ้น


          5.ผู้ใช้จะพึงพิจารณาข้อมูลต่างๆ  ด้วยวิจารณญาณของตนเอง  ดังนั้น ห้องสมุดกสอ. และเจ้าหน้าที่  ไม่ต้องรับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใด ๆ ในความเสียหายจากการใช้ข้อมูล


          6. กรณีที่เกิดความเสียหายแก่  กสอ. อันเนื่อง มาจากการดำเนินคดี    การบังคับใช้สิทธิ
เรียกร้องการชดเชยค่าเสียหายความรับผิดใดๆหรือค่าใช้จ่ายใดๆ  (รวมถึงค่าทนาย)  ที่เกิดสืบเนื่องจากการใช้   WebSite ของผู้ใช้  ผู้ใช้รับจะชดใช้ความเสียหายดังกล่าวให้แก่ กสอ.ทั้งสิ้นไม่ว่ากรณีดังกล่าวจะเกิดจากการที่ผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อบังคับของข้อตกลงนี้หรือไม่ ทั้งนี้หากผู้ใช้ไม่พอใจในข้อมูลที่แสดงหรือไม่พอใจในเงื่อนไขที่ระบุไว้นี้ข้อใด ผู้ใช้จะไม่มีสิทธิเรียกร้องใด เว้นแต่ผู้ใช้สามารถระงับการใช้ข้อมูลจาก WebSite นี้แต่โดยฝ่ายเดียว


           7. ข้อมูลที่อยู่ในห้องสมุด กสอ. และที่เผยแพร่ใน WebSite นี้   เป็นเพียงการรวบรวมไว้ให้บริการเพื่อความสะดวกเท่านั้น   ดังนั้น ห้องสมุด กสอ.  จึงไม่มีอำนาจควบคุมรับรองยืนยันความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือหรือ  รับผิดชอบในเนื้อหาข้อมูลของบุคคลที่สามนอกจากนี้ข้อมูลดังกล่าวอาจมีข้อจำกัดในการที่ผู้ใช้จะนำไปเผยแพร่อีกต่อหนึ่งตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ดังนั้นผู้ใช้จะต้องติดต่อขออนุญาตใช้ลิขสิทธิ์ในข้อมูลดังกล่าวจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง