จำนวนผู้เข้าชม
  ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นห้องสมุดที่ให้บริการฐานข้อมูล
สารสนเทศทเกี่ยวกับอุตสาหกรรม SMEs และ OTOP แบบครบวงจร ตั้งแต่
อุตสาหกรรมต้นน้ำถึงอุตสาหกรรมปลายน้ำ โดยให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
ผ่านทางเว็บไซต์ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม http://library.dip.go.th
และเปิดให้บริการ ณ ชั้น 2 อาคารผ่านทางเว็บไซต์ของห้องสมุดกรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ในวันและเวลาราชการ
ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. รวมทั้งมีการให้บริการ ณ หน่วยงานในส่วน
ภูมิภาคอีก 13 แห่ง
  ข้อมูลสำคัญของห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ประกอบด้วย ข้อมูล
ด้านการดำเนินธุรกิจ การเริ่มต้นธุรกิจ การพัฒนาธุรกิจ ตัวอย่างแผนธุรกิจ
รายชื่อ มผช. แหล่งวัตถุดิบ รายชื่อโรงงานอุตสาหกรรม รายชื่อเครื่องจักร
แหล่งเงินทุน สถิติอุตสาหกรรมข้อมูลเขตอุตสาหกรรม สถานที่ฝึกอบรม
และสถานที่สำหรับจัดงานแสดงสินค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
โดยมีการจำแนกข้อมูลออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ หนังสือ วารสารและ
บทความทางวิชาการอุตสาหกรรมและสิ่งไม่ตีพิมพ์ (หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ซีดีรอม ฐานข้อมูลและเว็บไซต์)
 
วิสัยทัศน์
  เป็นผู้นำการให้บริการข้อมูลทางด้านอุตสาหกรรม โดยครอบคลุมทุก
สาขาเพื่อสร้างรากฐานที่มั่นคงสำหรับผู้ประกอบการไทยและเป็นแหล่ง
เรียนรู้ตลอดชีวิต
 
พันธกิจ
  เพื่อสนันสนุนข้อมูล พัฒนาอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน
และผู้ใหบริการธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีสมรรถนะและมีขีดความสามารถสำหรับ
การประกอบการที่เป็นเลิศ ดังนี้
  1. ด้านข้อมูล แบ่งเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย
  ส่วนที่ 1 การจัดทำฐานข้อมูลกลางที่ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
  ส่วนที่ 2 การเช่าฐานข้อมูลสำนักบริหารยุทธศาสตร์กรมส่งเสริม
  อุตสาหกรรมเป็นผู้เช่าให้หน่วยงานอื่นๆ นำไปใช้บริการร่วมกัน
  2.ด้านบริการ กระจายทั่วประเทศ 2 แบบ ได้แก่
  2.1 บริการออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ต http://library.dip.go.th
  2.2 ให้บริการผ่านเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมทั้งส่วนกลางและส่วน
 
วัตถุประสงค์ห้องสมุด
  1. เพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าข้อมูลสารสนเทศอุตสาหกรรมทั่วไป
  2. เพื่อแหล่งรวมข้อมูลสารสนเทศของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
  3. เพื่อเป็นแหล่งรวมผลงานวิจัยทางด้านอุตสาหกรรม
  4. เพื่อให้บริการแก่ผู้ประกอบการเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและ
  ผู้สนใจทั่วไป
  5. เพื่อเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลสำหรับเจ้าหน้าที่ กสอ.
 
  Next >>