...ขออภัย...ขณะนี้ห้องสมุดกำลังปรับปรุงระบบฐานข้อมูลระหว่างวันที่ 14-17 กันยายน 2555 ทำให้ไม่สามารถใช้งานฐานข้อมูลได้ชั่วคราว

จำนวนผู้เข้าชม
  1. บริการข้อมูลอุตสาหกรรมออนไลน์ อาทิเช่น การเริ่มต้นธุรกิจ ตัวอย่าง
แผนธุรกิจแหล่งเงินทุน สถานฝึกอบรม สถิติอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมสาขา
ต่างๆ การเสริมสร้างผู้ประกอบการ ผลงานวิจัยอุตสาหกรรม สถานที่จัดแสดง
สินค้า นวัตกรรมอุตสาหกรรม รายชื่อโรงงานและผู้ประกอบการ การจัดการ
ธุรกิจขีดความสามารถของการแข่งขันการคำนวนต้นทุนและมาตรฐาน์
ของผลิตภัณฑการคำนวนต้นทุนและมาตรฐานของอุตสาหกรรมอุตสาหกรรม
  2. บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์
  3. บริการข่าวสารอุตสาหกรรมออนไลน์
  4. บริการบทความวิชาการออนไลน์
  5. บริการวารสารออนไลน์
  6. บริการหนังสือพิมพ์ออนไลน์