Result List

Title 1 - 4 of 4

Row Call Number Heading
1 DIP กสอ50 ส591ข oข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิมากขึ้น เรื่อง แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการกำลังคนคุณภาพของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม : 2559
2 DIP กสอ50 จ542 oข้อเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางาานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเรื่อง การนำสมรรถนะประจำสายงาน (Functional Competency) มาใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล : 2554
3 DIP กสอ50 จ541 oคู่มือการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการและประเภททั่วไปในกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม : 2554
4 DIP กสอ50 ส591 oรายงานการศึกษา"การเสริมสร้างศักยภาพการเป็นนักส่งเสริมอุตสาหกรรม : โครงการพัฒนาข้าราชการและพนักงานราชการบรรจุใหม่" : 2559
Main Database
(Total 44672 Bib)