Call Number13088/48
Authorถิรนันท์ คุณนพรัตน์
Titleการประเมินความเป็นไปได้ทางเทคโนโลยีและทางเศรษฐศาสตร์ในการพัฒนากระบวนการการผลิตนมถั่วเหลืองสำเร็จรูป
Subjectนมถั่วเหลืองสำเร็จรูป
Host Item Entryอาหาร 33,4(ต.ค-ธ.ค 46) : 299-307
URL Objectoเนื้อหา
Locationoกสอ 
Typeบทความ(Article)

Main Database
(Total 44690 Bib)