Call NumberRES 22 ร50 ล3
Authorสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว) Same author(122)
Titleรายงานการศึกษาวิเคราะห์และเตือนภัย SMEs รายสาขาปี 2550 และแนวโน้มปี 2551 สาขาอุตสาหกรรมการผลิต เล่ม3 (อุตสาหกรรมที่ใช้ทรัพยากรธรรรมชาติ)
Imprintกรุงเทพ : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว), 2550
Physical540 หน้า
Noteเนื้อหาแบ่งออกเป็น บทที่23 วิเคราะห์เตือนภัยSMEs อุตสาหกรรมที่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ สาขาไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ ปี 2550-2551 บทที่24 วิเคราะห์เตือนภัยSMEs อุตสาหกรรมที่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ สาขายางและผลิตภัณฑ์จากยาง ปี 2550-2551 บทที่25 วิเคราะห์เตือนภัยSMEs อุตสาหกรรมที่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ สาขาอาหารกลุ่มเนื้อสัตว์ ปี 2550-2551 บทที่26 วิเคราะห์เตือนภัยSMEs อุตสาหกรรมที่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ สาขาอาหารกลุ่มผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำ ปี 2550-2551 บทที่27 วิเคราะห์เตือนภัยSMEs อุตสาหกรรมที่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ สาขาอาหารกลุ่มผักและผลไม้ ปี 2550-2551 บทที่28 วิเคราะห์เตือนภัยSMEs อุตสาหกรรมที่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ สาขาอาหารกลุ่มน้ำมันพืช ปี 2550-2551 บทที่29 วิเคราะห์เตือนภัยSMEs อุตสาหกรรมที่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ สาขาอาหารกลุ่มนมและผลิตภัณฑ์จากนม ปี 2550-2551 บทที่30 วิเคราะห์เตือนภัยSMEs อุตสาหกรรมที่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ สาขาอาหารกลุ่มผลิตภัณ์จากธัญพืช ปี 2550-2551 บทที่31 วิเคราะห์เตือนภัยSMEs อุตสาหกรรมที่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ สาขาขนมอบกรอบ ปี 2550-2551 บทที่32 วิเคราะห์เตือนภัยSMEs อุตสาหกรรมที่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ สาขาอาหารกลุ่มน้ำตาลและผลิตภัณฑ์จากน้ำตาล ปี 2550-2551 บทที่33 วิเคราะห์เตือนภัยSMEs อุตสาหกรรมที่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ สาขาอาหารกลุ่มอาหารกึ่งสำเร็จรูปที่ทำจากแงประเภทเส้น ปี 2550-2551 บทที่34 วิเคราะห์เตือนภัยSMEs อุตสาหกรรมที่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ สาขาอาหารกลุ่มอาหารประเภทอื่นๆ ปี 2550-2551 บทที่35 วิเคราะห์เตือนภัยSMEs อุตสาหกรรมที่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ สาขาอาหารกลุ่มเครื่องดื่ม ปี 2550-2551 บทที่36 วิเคราะห์เตือนภัยSMEs อุตสาหกรรมที่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ สาขาอาหารกลุ่มยาสูบ ปี 2550-2551 บทที่36 วิเคราะห์เตือนภัยSMEs อุตสาหกรรมที่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ สาขาอาหารกลุ่มยาสมุนไพรและเวชภัณฑ์ ปี 2550-2551 บทที่38 วิเคราะห์เตือนภัยSMEs อุตสาหกรรมที่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ สาขาอาหารกลุ่มพลังงาน ปี 2550-2551
SubjectSMEs -- การเตือนภัย Same subject(4)
 การเตือนภัยธุรกิจ Same subject(2)
 ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ -- การเตือนภัยธุรกิจ
 ยางและผลิตภัณฑ์จากยาง -- การเตือนภัยธุรกิจ
 เนื้อสัตว์ -- การเตือนภัยธุรกิจ
 สัตว์น้ำ -- การเตือนภัยธุรกิจ
 ผักและผลไม้ -- การเตือนภัยธุรกิจ
 น้ำมันพืช -- การเตือนภัยธุรกิจ
 นมและผลิตภัณฑ์จากนม -- การเตือนภัยธุรกิจ
 ธัญพืช -- การเตือนภัยธุรกิจ
 ขนมอบกรอบ -- การเตือนภัยธุรกิจ
 น้ำตาล -- การเตือนภัยธุรกิจ
 อาหารกึ่งสำเร็จรูป -- การเตือนภัยธุรกิจ
 เครื่องดื่ม -- การเตือนภัยธุรกิจ
 ยาสูบ -- การเตือนภัยธุรกิจ
 ยาสมุนไพรและเวชภัณฑ์ -- การเตือนภัยธุรกิจ
 พลังงาน -- การเตือนภัยธุรกิจ
Locationoกสอ 
Typeหนังสือ(Book)

Main Database
(Total 44690 Bib)