Call NumberI 15 ค50 น6
Authorสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว) Same author(122)
Titleโครงการบริหารการจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริม SMEsระดับจังหวัด ปี 2550-2554 (ภาคเหนือตอนบน และภาคเหนือตอนล่าง) : จังหวัดนครสรรค์
Imprintกรุงเทพฯ : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2550
Physical94 หน้า
Noteรายละเอียดแบ่งออกเป็น 3 ส่วนได้แก่ ส่วนที่1 ความเป็นมาและขอบเขตของการดำเนินโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริม SMEs ระดับจังหวัดปี 2550-2554 ส่วนที่2 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ และสรุปรายงานการประชุม ส่วนที่3 แผนปฏิบัติการส่งเสริม SMEs ระดับจังหวัด ปี 2550-2554 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจังหวัดนครสวรรค์
Subjectการส่งเสริมSMEs Same subject(73)
 SMEs -- จังหวัดนครสวรรค์
 นครสวรรค์ -- การส่งเสริมSMEs
URL Objectoเนื้อหา.pdf
Locationoกสอ 
 oศภ3 
Typeหนังสือ(Book)

Main Database
(Total 44690 Bib)