Call NumberI 15 ค50 น1
Authorมหาวิทยาลัยบูรพา Same author(18)
Titleโครงการบริหารการจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริม SMEs ระดับจังหวัด ปี 2550-2554 (กลุ่มภาคตะวันออก) : จังหวัดนครนายก
Imprintกรุงเทพฯ : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2550
Physical100 หน้า
Noteรายละเอียดแบ่งออกเป็น 3 ส่วนได้แก่ ส่วนที่1 โครงการบริหารการจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริม SMEs ระดับจังหวัดปี 2550-2554 ส่วนที่2 การดำเนินงานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ และสรุปรายงานการประชุม ส่วนที่3 แผนปฏิบัติการส่งเสริม SMEs ระดับจังหวัด ปี 2550-2554 ภาคตะวันออกจังหวัดนครนายก
SubjectSMEs -- แผนการส่งเสริม Same subject(6)
 SMEs -- นครนายก
 นครนายก -- แผนการส่งเสริมSMEs
URL Objectoเนื้อหา.pdf
Locationoกสอ 
Typeหนังสือ(Book)

Main Database
(Total 44690 Bib)