Call NumberG 32 น4
Authorองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
Titleผังเมืองรวมจังหวัดนครราชสีมา : 2548
Imprintนครราชสีมา : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา, 2548
Physical96 หน้า
Noteองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา ได้เล็งเห็นความสำคัญและความจำเป็นในการวางผังเมืองรวมจังหวัดนครราชสีมา เพื่อชี้นำการพัฒนาในการองรับการขยายตัวและการเติบโตที่เกิดขึ้นในอนาคต และสามารถนำไปใช้เป็นกรอบและแนวทางการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาให้ประสานไปใทศทางเดียวกันทั้งจังหวัด รวมทั้งการอนุรักษ์พื้นที่ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของจังหวัดเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป
Subjectผังเมือง -- นครราชสีมา
 นครราชสีมา -- ผังเมือง
Locationoศภ6 
Typeหนังสือ(Book)

Main Database
(Total 44690 Bib)