Current Database : Main Database (Total 43503 Bib) เปลี่ยนเป็นภาษา ไทย
Title List
Title 1 - 4 of 4
Row Call Number Heading
1 DIP กสอ50 ส591ข oข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิมากขึ้น เรื่อง แนวทางการพัฒนาร...
2 DIP กสอ50 จ542 oข้อเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางาานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเรื่อง การนำสมรรถนะประจำสายงาน...
3 DIP กสอ50 จ541 oคู่มือการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการและประเภททั่วไปในกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม : 2554
4 DIP กสอ50 ส591 oรายงานการศึกษา"การเสริมสร้างศักยภาพการเป็นนักส่งเสริมอุตสาหกรรม : โครงการพัฒนาข้าราชการและพนักงา...
For Patron
ELIB Logo