ฐานข้อมูลปัจจุบัน : Main Database (Total 43501 Bib) Language English
ผลการสืบค้นข้อมูล
รายชื่อหนังสือ รายการที่ 1 - 20 of 41
ลำดับเลขหมู่หนังสือรายการ
1DIP กสอ98 ส47oการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่(กรณีตัวอย่างหนังสือรายงานประจำปี 2547)
2621.98 ช-กoการออกแบบสิ่งพิมพ์ขึ้นรูปถ้วยแบบรีดไหลกลับทางด้านหลัง
3IP 72 ถ54oการออกแบบสิ่งพิมพ์เพื่องานศิลปะ : 2554
401837/38oข้อมูลความต้องการผลิตภัณฑ์สิ่งพิมพ์และการส่งออก
503130/39oข้อมูลความต้องการผลิตภัณฑ์สิ่งพิมพ์และการส่งออก(Printing Product)
6RES 6 ส49 ล2oโครงการจัดทำแผนการปรับโครงสร้างวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายสาขา เล่ม2 การปรับโครงสร้างวิสาหกิจ...
7RES 1 ค87ส 47oโครงการจัดทำแผนแม่บทอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ : รายงานฉบับสมบูรณ์
8IV กสอ6 ส155oโครงการผลิตสิ่งพิมพ์
9RES 86 ส51oโครงการพัฒนาฐานข้อมูลอุตสาหกรรมเชิงเปรียบเทียบเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสาขาอุตสาหกรรมก...
10RES 86 ส51บoโครงการพัฒนาฐานข้อมูลอุตสาหกรรมเชิงเปรียบเทียบเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสาขาอุตสาหกรรมก...
1104256/40oไทยกับการก้าวเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ในภูมิภาคอาเซียนอินโดจีนในพ.ศ.2545
1216898/50oธุรกิจสิ่งพิมพ์ : เม็ดเงินเลือกตั้ง…สะพัด 680 ล้านบาท
1319183/53oธุรกิจสิ่งพิมพ์ : รับอานิสงส์ช่วงบอลโลก 2010 คาดมีเม็ดเงินสะพัดเพิ่มไม่ต่ำกว่า 820 ล้านบาท : 255...
1418277/52oธุรกิจสิ่งพิมพ์ปี’52 : เร่งปรับตัว...รับกำลังซื้อที่ชะลอตัว : 2552
1509050/46oนานาสาระ การค้าสิ่งพิมพ์ในอาเซียน
16IP 72 ว24oประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบ
17EB 851 ส47oแผนแม่บทอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์
1803902/40oภาพรวมอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ไทย
1921709/56oเมอร์ริดิธ ตัวอย่างทางรอดของสิ่งพิมพ์ : 2556
20I 1 อ531oรอบรู้อุตสาหกรรมไทย : 2553
สำหรับสมาชิก
ELIB Logo