ผลการสืบค้น : จากเลขทะเบียนหนังสือ

ลำดับเลขหมู่หนังสือรายการ
1RES กสอ6 อ4oการศึกษาส่วนบุคคล (Individual Study) เรื่อง ผลการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและกระบวนการทำงานของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2RES กสอ64 ค48สoโครงการการพัฒนาและกำกับดูแลผู้ประสานงานคลัสเตอร์และประเมินผลความก้าวหน้าของการพัฒนาคลัสเตอร์ : 2548 : รายงานฉบับสมบูรณ์
3RES กสอ64 ค53oโครงการศึกษาข้อมูลรูปแบบการจัดการเพื่อสร้างองค์ความรู้ในองค์กร : รายงานฉบับสมบูรณ์
4RES กสอ69 ก47oรายงานผลการศึกษาทดลอง เรื่อง การควบคุมคุณภาพกระบวนการลดน้ำหนักผ้าพอลิเอสเทอร์ด้วยสารละลายโซดาไฟ
5RES กสอ69 น46oแนวคิดนวัตกรรมและการประกอบการใหม่ของสหภาพยุโรป : รายงานเบื้องต้น
6RES กสอ7 ค47oความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์โลหะ : รายงานฉบับสมบูรณ์
7RES กสอ7 ค51oโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และต้นแบบบรรจุภัณฑ์ จ.สงขลา : 2551 : รายางนฉบับสมบูรณ์
8RES กสอ7 จ1oโครงการการศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสมบูรณ์ของรอยปิดผนึกด้วยความร้อนสำหรับบรรจุภัณฑ์พลาสติก
9RES กสอ7 ซ17 ล1oโครงการศึกษาแนวโน้มความต้องการบรรจุภัณฑ์ของอุตสาหกรรมอาหารไทย รายงานส่วนที่ 1 การศึกษาสถานภาพการใช้บรรจุภัณฑ์ของอุตสาหกรรมอาหารไทย+CD
10RES กสอ7 ซ17 ล2oโครงการศึกษาแนวโน้มความต้องการบรรจุภัณฑ์ของอุตสาหกรรมอาหารไทย รายงานส่วนที่ 2 การศึกษาและออกแบบบรรจุภัณฑ์นำร่อง
11RES กสอ7 ซ17บoโครงการศึกษาแนวโน้มความต้องการบรรจุภัณฑ์ของอุตสาหกรรมอาหารไทย รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร : 2543
12RES กสอ7 บ10oสภาวะอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษ
13RES กสอ7 บ15oรายงานโครงการวิจัยแนวทางยกระดับบรรจุภัณฑ์อุตสาหกรรมในครอบครัว
14RES กสอ7 บ8oสภาวะอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติก
15RES กสอ7 ร47oโครงการการศึกษาสภาวะอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์แก้ว : รายงานฉบับสมบูรณ์
16RES กสอ7 ร48oรายงานการติดตามประเมินผลโครงการส่งเสริมและพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับผู้ประกอบการ SMEs และธุรกิจชุมชนประจำปีงบประมาณ2547 : ฉบับสมบูรณ์
17RES กสอ7 ร50oรายงานการติดตามประเมินผลโครงการเสริมสร้างและพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับผู้ประกอบการSMEsและธุรกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2550 : ฉบับสมบูรณ์
18RES กสอ7 ศ1oรายงานการศึกษาลู่ทางการลงทุนผลิตภัณฑ์พลาสติกเพื่อการบรรจุหีบห่อในภาคเหนือ+CD
19RES กสอ7 ศ1 ล2oรายงานการศึกษาลู่ทางการลงทุนผลิตภัณฑ์พลาสติกเพื่อการบรรจุหีบห่อในภาคเหนือ : บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
20RES กสอ7 ส14oรายงานแนวทางการควบคุมคุณสมบัติของหมึกพิมพ์ที่ใช้กับบรรจุภัณฑ์
21RES กสอ7 ส15oรายงานการศึกษาวิจัยสภาวะอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติก
22RES กสอ70 ร58สoโครงการติดตามและประเมินผลการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย ประจำปีงบประมาณ 2558 : รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
23RES กสอ7ร43oรายงานการศึกษาวิจัยสถาวะอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติก
24RES กสอ8 ค3oรายงานฉบับสุดท้าย การศึกษาแนวโน้มอุตสาหกรรมเครื่องเรือนไทยในอนาคต
25RES กสอ8 ค6oโครงการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและผลิตภัณฑ์ไม้ : รายงานฉบับสมบูรณ์
26RES กสอ8 ม51oการศึกษาสภาวะกลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพารา จังหวัดสุราษฏ์ธานี และจังหวัดสงขลา โครงการศึกษาสภาวะกลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อการพัฒนาบริการธุรกิจอุตสาหกรรม
27RES กสอ9 ก20oโครงการวิจัยการพัฒนาวัสดุสังเคราะห์(ไฟเบอร์กลาส)ทดแทนผลิตภัณฑ์จากไม้
28RES กสอ9 ซ8oโครงการวิจัยการพัฒนาเศษวัสดุอุตสาหกรรมไฟเบอร์กลาสมาใช้งานใหม่
29RES กสอ90 ก50oรายงานฉบับสมบูรณ์การศึกษาข้อมูลและสำรวจภาคสนามในเขตตำบลสวนหลวง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม : 2550
30RES ค39oโครงการผลิตโลหะเจือเพื่อการบูรณะฟัน
31RES ค41oโครงการวิจัยอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ชิ้นส่วน : สภาวะ แนวโน้ม เทคโนโลยีและศักยภาพ (ฉบับสมบูรณ์) : 2541
32RES บ30oบทสรุปรายงานการศึกษาวิจัยอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ชิ้นส่วน : สภาวะแนวโน้มเทคโนโลยีและศักยภาพ
Main Database
(Total 44690 Bib)