ฐานข้อมูลปัจจุบัน : Main Database (Total 43478 Bib) Language English
  ผลการสืบค้นข้อมูลแบบไล่เรียง : จากเลขเรียกหนังสือ
คำ หรือ วลี :
จากข้อมูล :
ผลการสืบค้นข้อมูล : จากเลขทะเบียนหนังสือ
ลำดับเลขหมู่หนังสือรายการ
1RES กสอ64 ค48สoโครงการการพัฒนาและกำกับดูแลผู้ประสานงานคลัสเตอร์และประเมินผลความก้าวหน้าของการพัฒนาคลัสเตอร์ : 2...
2RES กสอ64 ค53oโครงการศึกษาข้อมูลรูปแบบการจัดการเพื่อสร้างองค์ความรู้ในองค์กร : รายงานฉบับสมบูรณ์
3RES กสอ69 ก47oรายงานผลการศึกษาทดลอง เรื่อง การควบคุมคุณภาพกระบวนการลดน้ำหนักผ้าพอลิเอสเทอร์ด้วยสารละลายโซดาไฟ
4RES กสอ69 น46oแนวคิดนวัตกรรมและการประกอบการใหม่ของสหภาพยุโรป : รายงานเบื้องต้น
5RES กสอ7 ค47oความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์โลหะ : รายงานฉบับสมบูรณ์
6RES กสอ7 ค51oโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และต้นแบบบรรจุภัณฑ์ จ.สงขลา : 2551 : รายางนฉบับสมบูรณ์
7RES กสอ7 จ1oโครงการการศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสมบูรณ์ของรอยปิดผนึกด้วยความร้อนสำหรับบรรจุภัณฑ์พลาสติก
8RES กสอ7 ซ17 ล1oโครงการศึกษาแนวโน้มความต้องการบรรจุภัณฑ์ของอุตสาหกรรมอาหารไทย รายงานส่วนที่ 1 การศึกษาสถานภาพการ...
9RES กสอ7 ซ17 ล2oโครงการศึกษาแนวโน้มความต้องการบรรจุภัณฑ์ของอุตสาหกรรมอาหารไทย รายงานส่วนที่ 2 การศึกษาและออกแบบ...
10RES กสอ7 ซ17บoโครงการศึกษาแนวโน้มความต้องการบรรจุภัณฑ์ของอุตสาหกรรมอาหารไทย รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร : 2543
11RES กสอ7 บ10oสภาวะอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษ
12RES กสอ7 บ15oรายงานโครงการวิจัยแนวทางยกระดับบรรจุภัณฑ์อุตสาหกรรมในครอบครัว
13RES กสอ7 บ8oสภาวะอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติก
14RES กสอ7 ร47oโครงการการศึกษาสภาวะอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์แก้ว : รายงานฉบับสมบูรณ์
15RES กสอ7 ร48oรายงานการติดตามประเมินผลโครงการส่งเสริมและพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับผู้ประกอบการ SMEs และธุรกิจชุมชนป...
16RES กสอ7 ร50oรายงานการติดตามประเมินผลโครงการเสริมสร้างและพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับผู้ประกอบการSMEsและธุรกิจชุมชน ...
17RES กสอ7 ศ1oรายงานการศึกษาลู่ทางการลงทุนผลิตภัณฑ์พลาสติกเพื่อการบรรจุหีบห่อในภาคเหนือ+CD
18RES กสอ7 ศ1 ล2oรายงานการศึกษาลู่ทางการลงทุนผลิตภัณฑ์พลาสติกเพื่อการบรรจุหีบห่อในภาคเหนือ : บทสรุปสำหรับผู้บริหา...
19RES กสอ7 ส14oรายงานแนวทางการควบคุมคุณสมบัติของหมึกพิมพ์ที่ใช้กับบรรจุภัณฑ์
20RES กสอ7 ส15oรายงานการศึกษาวิจัยสภาวะอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติก
21RES กสอ70 ร58สoโครงการติดตามและประเมินผลการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย ประจำปีงบประมาณ 2558 : รายงานฉบับสมบ...
22RES กสอ7ร43oรายงานการศึกษาวิจัยสถาวะอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติก
23RES กสอ8 ค3oรายงานฉบับสุดท้าย การศึกษาแนวโน้มอุตสาหกรรมเครื่องเรือนไทยในอนาคต
24RES กสอ8 ค6oโครงการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและผลิตภัณฑ์ไม้ : รายงานฉบับสมบูรณ์
25RES กสอ8 ม51oการศึกษาสภาวะกลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพารา จังหวัดสุราษฏ์ธานี และจังหวัดสงขลา โครงการศึกษาสภาว...
26RES กสอ9 ก20oโครงการวิจัยการพัฒนาวัสดุสังเคราะห์(ไฟเบอร์กลาส)ทดแทนผลิตภัณฑ์จากไม้
27RES กสอ9 ซ8oโครงการวิจัยการพัฒนาเศษวัสดุอุตสาหกรรมไฟเบอร์กลาสมาใช้งานใหม่
28RES กสอ90 ก50oรายงานฉบับสมบูรณ์การศึกษาข้อมูลและสำรวจภาคสนามในเขตตำบลสวนหลวง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม : ...
29RES ค39oโครงการผลิตโลหะเจือเพื่อการบูรณะฟัน
30RES ค41oโครงการวิจัยอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ชิ้นส่วน : สภาวะ แนวโน้ม เทคโนโลยีและศักยภาพ (ฉบับสมบ...
31RES ช222รoรายงานการวิจัยและพัฒนาโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีจิ๊กฟิกซ์เจอร์
32RES บ30oบทสรุปรายงานการศึกษาวิจัยอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ชิ้นส่วน : สภาวะแนวโน้มเทคโนโลยีและศักยภ...
สำหรับสมาชิก
ELIB Logo